单瓣黄刺玫

单瓣黄刺玫 单瓣黄刺玫Rosa xanthina Lindl. form. normalis Rehder & E. H. Wilson

分类:灌木花卉

别名:

单瓣黄刺玫是直立灌木,高2-3米;枝粗壮,密集,披散;小枝无毛,有散生皮刺,无针刺。小叶片宽卵形或近圆形,花单生于叶腋,单瓣,无苞片;花瓣黄色,宽倒卵形,果近球形或倒卵圆形,紫褐色或黑褐色;花期4-6月,果期7-8月[2]  。 单瓣黄刺玫生向阳山坡或灌木丛中。产自中国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、甘肃等省区。

单瓣黄刺玫的介绍

单瓣黄刺玫是直立灌木,高2-3米;枝粗壮,密集,披散;小枝无毛,有散生皮刺,无针刺。小叶片宽卵形或近圆形,花单生于叶腋,单瓣,无苞片;花瓣黄色,宽倒卵形,果近球形或倒卵圆形,紫褐色或黑褐色;花期4-6月,果期7-8月[2]  。
单瓣黄刺玫生向阳山坡或灌木丛中。产自中国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、甘肃等省区。

单瓣黄刺玫的形态特征


单瓣黄刺玫是栽培黄刺玫的原始种。直立灌木,高2-3米;枝粗壮,密集,披散;小枝无毛,有散生皮刺,无针刺。


单瓣黄刺玫有小叶7-13,连叶柄长3-5厘米;小叶片宽卵形或近圆形,稀椭圆形,先端圆钝,基部宽楔形或近圆形,边缘有圆钝锯齿,上面无毛,幼嫩时下面有稀疏柔毛,逐渐脱落;叶轴、叶柄有稀疏柔毛和小皮刺;托叶带状披针形,大部贴生于叶柄,离生部分呈耳状,边缘有锯齿和腺。


单瓣黄刺玫的花单生于叶腋,单瓣,黄色,无苞片;花梗长1-1.5厘米,无毛,无腺;花直径3-4(-5)厘米;萼筒、萼片外面无毛,萼片披针形,全缘,先端渐尖,内面有稀疏柔毛,边缘较密;花瓣黄色,宽倒卵形,先端微凹,基部宽楔形;花柱离生,被长柔毛,稍伸出萼筒口外部,比雄蕊短很多。


单瓣黄刺玫的果近球形或倒卵圆形,紫褐色或黑褐色:直径8-10毫米,无毛,花后萼片反折。
单瓣黄刺玫的花期4-6月,果期7-8月。

单瓣黄刺玫的生态习性

单瓣黄刺玫生向阳山坡或灌木丛中。

单瓣黄刺玫的栽培技术

单瓣黄刺玫可用分株、扦插、压条和播种法繁殖,其中以分株繁殖为主,在3月新芽萌发前进行最为适宜。单瓣黄刺玫喜光,耐寒力强,栽培时需要带球繁殖。单瓣黄刺玫在栽植时,穴内施1-2铁锨腐熟的堆肥作基肥,栽后重剪,栽后浇透水,隔3天左右再浇1次,便可成活。
待到单瓣黄刺玫存活后,日常的施肥和浇水管理也很重要,在雨季要对黄刺玫进行排水,冬季需要防冻。最后,在黄刺玫花后,还需要对枯枝、过密枝、徒长枝,及残花进行修剪,以减少对养分的消耗。此外,在通风光照不良、湿度过大时易染白粉病,注意加强管理和防治。

单瓣黄刺玫的分布区域

单瓣黄刺玫产自中国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、甘肃等省区。

单瓣黄刺玫的食疗或药用价值

护花网的医学信息及健康食疗信息仅供参考,不能作为诊断、医疗的依据。任何健康问题应咨询专业医护人员,任何疾病的治疗请遵医嘱。
终极护花任务:爱自己,就从实际出发,谨遵医嘱。对于疾病,不粗心大意、不推延、不放弃希望,勇敢面对,用爱来温暖寂静的世界,用心来呵护内心的花田。
医药用途
花:理气解郁,和血散瘀。

单瓣黄刺玫的作用用途

单瓣黄刺玫可供观赏。可做保持水土及园林绿化树种。
以上是花卉网(护花网www.aihuhua.com)为你提供的有关“单瓣黄刺玫”的花卉数据,包括单瓣黄刺玫的形态特征、单瓣黄刺玫的生态习性、单瓣黄刺玫的栽培技术、单瓣黄刺玫的分布区域、单瓣黄刺玫的食疗或药用价值、单瓣黄刺玫的作用用途、单瓣黄刺玫的介绍,你还可以查看花卉网更多 花卉 信息
微信公众号aihuhuacom护花网提供
护花网微信

微信公众号aihuhuacom护花网提供

长按二维码,关注公众号